[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล
Click ปิดการแสดงผล
นายค่าย คำนาค
ประธานสภาเทศบาล
Click ปิดการแสดงผล
นายภัคธร จะเฮิง
รองประธานสภาเทศบาล
Click ปิดการแสดงผล
นางสกุณา พรหมมา
เลขานุการสภาเทศบาล
Click ปิดการแสดงผล
นายณัฐพล ปันเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายวุฒิชัย จ่อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายวิสิทธิ์ วงค์ปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายประทีป สิทธิสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายบุญเชิต เก่งการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายพิธาน นามแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายสมาน แบบอ้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายวิชัย ลือชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นางบุญมี สามดาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายประวิช ไผเครือ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.