[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
18/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะและราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า

คุณลักษณะและราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า

17/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01

-

22/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน

ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน

22/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

โครงการอบรมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

22/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศติกตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศติกตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2561

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

งบแสดงผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

14/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

2/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

1/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

1/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

26/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

26/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สขร. เดือน กันยายน 2561

สขร. เดือน กันยายน 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สขร. เดือน สิงหาคม 2561

สขร. เดือน สิงหาคม 2561

17/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สขร. เดือน กรกฏาคม 2561

สขร. เดือน กรกฏาคม 2561


กำลังแสดงหน้า : 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.