[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 2635
อังคาร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
  - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
  - สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
  - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
  - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณที่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
  - รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
  - แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
  - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  - แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
  - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)
3. การพิจารณา
  - ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับ    ที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทำการตรวจสอบ เพื่อขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้
  - การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
  - แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร
    1). ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
    2). ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคำนวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัว
    3). ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว)
    4). แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคำนวณ
    5). วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดำเนินการก่อสร้างอาคาร
4. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป
  - อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน
- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน)
- ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
5. คำแนะนำในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)
       5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
     5.2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้
     5.3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
     5.4 ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้อาคารให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น
     5.5 ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่นและก่อสร้างที่จอดรถแทนของเดิมให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
     5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
     5.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
     5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอื่น  ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้
              5.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สำเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                 - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก
                 - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก
                 - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
                 - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน
                 - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ
                 - ให้แสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด
                 - แสดงระดับของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน
                 - ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน
                 - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด
                 - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย
                 - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน
                 - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน
                 - แบบแปลน สำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
                 - แบบแปลน สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง  ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร
                 - สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา  ส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250
                 - แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน
                 - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับการก่อสร้างอาคาร
                 - รายการคำนวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
              5.10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย
6. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
       1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์
     2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท
     3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท
     4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท
       สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือการเคลื่อน
ย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่าง 
 
7. บทกำหนดโทษ
       7.1 ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     7.2 ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
     7.3 ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ
     7.4 การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนด ดังต่อไปนี้
         - ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
         - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
         - เพิ่ม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      สขร. เดือน กันยายน 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน สิงหาคม 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน กรกฎาคม 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน มิถุนายน 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน พฤษภาคม 2562 15/ต.ค./2562
      ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 17/ก.ย./2562
      ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 16/ก.ย./2562
      ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ 14/ส.ค./2562
      ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม 15/ก.พ./2562
      วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย 5/ก.ค./2562
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 4/ก.ค./2562
      ประชาสัมพันธ์ประกาศการออกประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 28/มิ.ย./2562
      ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 27/มิ.ย./2562
      ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2561 27/มิ.ย./2562
      ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 21/มิ.ย./2562
      ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 6/มิ.ย./2562
      ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ ม.2 30/พ.ค./2562
      ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน ม.7 30/พ.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้ 29/พ.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล 29/พ.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 30/เม.ย./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 1/เม.ย./2562
      การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 20/มี.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายห้วยขอน ม. 7 บ้านร่องบงใต้ 19/มี.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายร่องเต้อ ม. 2 บ้านศรีมงคล 19/มี.ค./2562
      ราคากลาง จ้างออกแบบถนน คสล. ม.7 สายห้วยขอน 18/มี.ค./2562
      ราคากลาง จ้างออกแบบถนน คสล. ม.2 สายร่องเต้อ 18/มี.ค./2562
      รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบจ้างเหมาออกแบบถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 18/ก.พ./2562
      ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตรัดหน้าท่อ สายวังหลวง 2 จุด หมู่ 5 24/ม.ค./2562
      คุณลักษณะและราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 18/ม.ค./2562
      จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 17/ม.ค./2562
      ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน 22/พ.ย./2561
      โครงการอบรมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 22/พ.ย./2561
      ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 22/พ.ย./2561
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 14/พ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 14/พ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์ประกาศติกตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 14/พ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2561 14/พ.ย./2561
      งบแสดงผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 14/พ.ย./2561
      งบแสดงฐานะการเงิน 14/พ.ย./2561
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2/พ.ย./2561
      ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2/พ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 1/พ.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 1/พ.ย./2561
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/ต.ค./2561
      รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 26/ต.ค./2561
      สขร. เดือน กันยายน 2561 17/ต.ค./2561
      สขร. เดือน สิงหาคม 2561 17/ต.ค./2561
      สขร. เดือน กรกฏาคม 2561 17/ต.ค./2561
      แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน มิถุนายน 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน พฤษภาคม 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือนเมษายน 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน มีนาคม 61 11/ต.ค./2561
      ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2562 8/ต.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 10/ก.ย./2561
      รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 16/ก.ค./2561
      คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 12/ก.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง 12/ก.ค./2561
      ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนแผนชุมปีพ.ศ.2559และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 12/ก.ค./2561
      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานพ.ศ.2560 11/ก.ค./2561
      ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 10/ก.ค./2561
      ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2 10/ก.ค./2561
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 10/ก.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 9/ก.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 9/ก.ค./2561
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2/ก.ค./2561
      สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 21/พ.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 24/เม.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 29/มี.ค./2561
      ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 28/มี.ค./2561
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 สายศาลาเอนกประสงค์ 6/มี.ค./2561
      โครงการเทลาน คสล. หน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ฌาปณสถานตำบลศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสวย พรหมชาติ 5/มี.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 14/ก.พ./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12/ก.พ./2561
      ประกาศราคากลาง ปปช. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 23/ม.ค./2561
      เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 18/ม.ค./2561
      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15/ม.ค./2561
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด 1) แบบตอกเสาเข็ม 12/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 11/ม.ค./2561
      ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2561 3/ม.ค./2561
      ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรภายในตำบล จำนวน 6 จุด 24/พ.ย./2560
      ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง 10/ต.ค./2560
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 5/ก.ย./2560
      ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 5/ก.ย./2560
      อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ITA 28/ส.ค./2560
      บันทึกขออนุมัติ ITA 28/ส.ค./2560
      โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ITA 28/ส.ค./2560
      จริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่นปี 59 ITA 29/มิ.ย./2560
      จริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่นปี 55 ITA 29/มิ.ย./2560
      จริยธรรมฝ่ายบริหาร ปี 59 ITA 29/มิ.ย./2560
      จริยธรรมฝ่ายบริหาร ปี 55 ITA 29/มิ.ย./2560
      คำสั่งมอบหมายประชาสัมพันธ์ประเมิน ITA ปี 2560 29/มิ.ย./2560
      ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.1 14/มิ.ย./2560
      รับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยใช้คอนกรีตผสมเหล็ก) 13/มิ.ย./2560
      รายชื่อผู้มารับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยใช้คอนกรีตผสมเหล็ก) 8/มิ.ย./2560
      ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่-พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-ทต.ศรีโพธิ์เงิน 1/มิ.ย./2560
      ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗-เพิ่มเติมฉบับที่๑ 30/พ.ค./2560
      ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗ 30/พ.ค./2560
      ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 17/พ.ค./2560
      ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 25/เม.ย./2560
      ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 25/เม.ย./2560
      ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 24/เม.ย./2560
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 19/ม.ค./2560
      แบบรายงาน สขร.1 19/ม.ค./2560
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 5/ต.ค./2559
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 12/ก.ย./2559
      ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 12/ก.ย./2559
      ประกาศการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 24/มิ.ย./2559
      ประกาศการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 24/มิ.ย./2559
      ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) 23/มิ.ย./2559
      ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 5 11/ก.พ./2559
      ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อยื่นแสดงแบบรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 26/ม.ค./2559
      แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2559 4/ม.ค./2559
      ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตครวจสอบคุณสมบัติของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 4/ม.ค./2559
      แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2558 4/ม.ค./2559
      สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 30/ธ.ค./2558
      แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2558 30/ธ.ค./2558
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจะทำการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14/ธ.ค./2558
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 9/ธ.ค./2558
      ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ปร.4-ปร.5 โครงการจัดซื้อเวที 27/พ.ย./2558
      ราคากลางโครงการจัดซื้อเวที 27/พ.ย./2558
      แบบเวที4 27/พ.ย./2558
      แบบเวที2 27/พ.ย./2558
      แบบเวที1 27/พ.ย./2558
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 19/พ.ย./2558
      แผนการจัดหาวัสดุประจำปี 2559 19/พ.ย./2558
      ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 19/พ.ย./2558
      ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรภายในตาบล สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2 10/พ.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรภายในตาบล สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2 10/พ.ย./2558
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 7/ต.ค./2558
      ราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.8 7/ก.ย./2558
      ราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ม.4 7/ก.ย./2558
      ราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ม.3 7/ก.ย./2558
      ราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.2 7/ก.ย./2558
      ราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 7/ก.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.8 (ปร.4,ปร.5) 7/ก.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ ม.3(ปร.4,ปร.5) 7/ก.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ม.4(ปร.4,ปร.5) 7/ก.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.2 (ปร.4,ปร.5) 7/ก.ย./2558
      ใบแสดงปริมาณงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 (ปร.4,ปร.5) 7/ก.ย./2558
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 3/ก.ย./2558
      โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 1/ก.ย./2558
      แจ้งประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายพระธาตุขุนน้า 17/ก.พ./2558
      แนวเขตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 27/พ.ย./2557
      ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 25/พ.ย./2557ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.