[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
  
เกี่ยวกับเทศบาล  
 

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
คำขวัญ
"พระพุทธศรีมงคลล้ำค่า     งามสง่าพระธาตุขุนน้ำ จำเมือง
ลือเลื่องไม้กวาดหนังสติ๊ก     แหล่งน้ำเลี้ยงชีวิตหนองเพิงนาค"
 
1.สภาพทั่วไป
  1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพ
จากที่ทำการเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ถึงที่ว่าการอำเภอป่าแดดเป็นระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านศรีมงคล อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 
  1.2 เนื้อที่
ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘,๒๕๒ ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรจำนวน ๔,๕๓๕ ไร่ (เขตความรับผิดชอบ) ๒๙ ตารางกิโลเมตร
 
  1.3 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
ทิศเหนือ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบและที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ยังมีป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืม ต้นน้ำลำธารที่ใช้ในการเกษตรของตำบล แม่น้ำร่องเปา หนองเพิงนาค ห้วยดอกด้าย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของราษฏรในตำบล
 
  1.4 จำนวนหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทั่วหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน
หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล
หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง
หมู่ที่ 4 บ้านร่องบง
หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านศรีโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้
หมู่ที่ 8 บ้านดอนศิลา
 
  1.5 ประชากร
   
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๖๔๐ ครัวเรือน
- ประชากรในตำบลทั้งหมด ๒,๐๐๕ คน
- แยกเป็น ชาย ๑,๐๐๐ คน
- แยกเป็น หญิง ๑,๐๐๕ คน
- ส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวนลำไย ปลูกข้าวโพด
- อาชีพรองได้แก่ รับจ้างทั่วไป ทำไม้กวาด หนังสติ๊ก
- ส่วนใหญ่ฐานะปานกลาง
(ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ของเดือน มกราคม ๒๕๕๗)
 
2.สภาพเศรษฐกิจ
  2.1 อาชีพ
- การผลิตที่สำคัญของตำบลศรีโพธิ์เงินได้แก่ สาขาการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน
- การเลี้ยงสัตว์ จะเลี้ยงเพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ ปลา
- ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้อาหารเป็นบางครั้ง
- การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การทำไม้กวาด หนังสติ๊ก เย็บผ้า การจักสาน เป็นต้น
 
3.สภาพทางสังคม
  3.1 การศึกษา
   
- โรงเรียนประถมศึกษา,มัธยมต้น(ขยายโอกาส) ๑ แห่ง
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๘ แห่ง (หมู่ที่ ๑-๘)
 
  3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
- วัด 3 แห่ง
 
  3.3 การสาธารณสุข
   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง  
 
  3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
- หน่วยบริการประชาชน(ป้อมยามร่องบง) 1 แห่ง
- จุดตรวจชุมชนช่วงเทศบาล 1 แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 1 แห่ง
 
4.การบริการขั้นพื้นฐาน
  4.1 การคมนาคม
   
- การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบลใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ สายพะเยา – ป่าแดด
- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านใช้เส้นทางถนนเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางสายป่าแดด – พะเยา บริการรับจ้างทุกวัน
 
  4.2 การโทรคมนาคม
   
- ที่ทำการไปรษณีย์ - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
 
  4.3 การไฟฟ้า
   
- มีจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าใช้กันเข้าถึง ๘ หมู่บ้าน
- ไฟฟ้าสาธารณหมู่บ้าน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ จุด
 
  4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
   
- มีลำน้ำร่องอ้อย หนองวังหลวง ร่องเปา ร่องแซะ
 
  4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
- ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘ มี ๒ แห่ง ) 9 แห่ง
- บ่อบาดาล 11 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำสันป่าเหียง (หมู่ที่ ๑) 1 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำหนองเพิงนาค (หมู่ที่ ๒) 1 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย (หมู่ที่ ๖) 1 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง (หมู่ที่ ๘) 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
- บ่อโยก 3 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน 6 แห่ง
 
5. ข้อมูลอื่นๆ
เสียงตามสายหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
มวลชนจัดตั้งขึ้น
   
- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น จำนวน ๑,๐๘๐ คน 9 แห่ง
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (อสปช.) ๒ รุ่น จำนวน ๑๔๐ คน 11 แห่ง
- กลุ่มพลังมวลชนตำบลศรีโพธิ์เงินรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๑ รุ่น จำนวน
- ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑ รุ่น จำนวน ๖๐ คน
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัยศรีโพธิ์เงิน จำนวน ๑๖ คน
- อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง (หมู่ที่ ๘) 1 แห่ง
- สมาชิกตำรวจบ้าน (ส.ตบ) จำนวน ๑๖ คน
- อาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้าน (อพป) จำนวน ๘ หมู่บ้าน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน ๑๖ คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๗๙ คน
 
6.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประกอบด้วย
1.สภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มีจำนวน ๑๒ อัตรา
2. คณะผู้บริหาร มีจำนวน ๕ อัตรา
3. พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างตามภารกิจ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) มี ๑๖ อัตรา
โดยมีปลัดเทศบาล  เป็นหัวหน้าพนักงาน
- โครงสร้างของ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างตามภาระกิจ ประกอบด้วย ๔ กอง
1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล มีจำนวน ๕ อัตรา
1 หัวหน้าสำนักปลัด
2 บุคลากร
3 นักพัฒนาชุมชน
4 เจ้าพนักงานธุรการ
5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
2. กองคลัง มีจำนวน ๕ อัตรา
1 หัวหน้ากองคลัง
2 เจ้าพนักงานพัสดุ
3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
3. กองช่าง มีจำนวน ๒ อัตรา
1 หัวหน้ากองช่าง
2 นายช่างโยธา
4. กองการศึกษา มีจำนวน ๓ อัตรา
1 นักวิชาการศึกษา
2 ครูผู้ดูแลเด็ก
3 ผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษาของบุคลากร
   
ประถมศึกษา - คน
มัทธยมศึกษา/ปวท. 1 คน
ปวส. - คน
ปริญญาตรี 12 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 3 คน
- เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการบริหาร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารกิจการ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากงบประมาณมีน้อย การบริหารจัดการจึงค่อยเป็นค่อยไป ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- การรวมกลุ่มของชุมชนในพื้นที่
กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๑๘ กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ ๘ กลุ่ม 


ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.