ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ดูแลระบบ

ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (15 เม.ย. 2563)
ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา (13 เม.ย. 2563)
แจกหน้ากากอนามัยทำความสะอาดตลาด (30 มี.ค. 2563)
ร่วมด้วยช่วยกัน #COVID19# (26 มี.ค. 2563)
ด่วนที่สุดขอความร่วมมือ (23 มี.ค. 2563)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และจัดทำแนวเขตไฟป่า (19 มี.ค. 2563)
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว (17 มี.ค. 2563)
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ Big Cleaning Day (13 มี.ค. 2563)
การทำหน้ากากผ้า 2 ชั้น (12 มี.ค. 2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) (7 มี.ค. 2563)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (21 ก.พ. 2563)
ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ (14 ก.พ. 2563)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงินให้สัมภาษณ์นักศึกษา (14 ก.พ. 2563)
โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม "บทบาทเด็กและเยาวชนตำบลศรีโพธิ์เงิน" (10 ม.ค. 2563)
เข้าใจภาษี (7 ม.ค. 2563)
จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์​การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม​ฯประจำปีงบประมาณ​ 2563 (20 ธ.ค. 2562)
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (16 พ.ย. 2562)
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร (16 พ.ย. 2562)
เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (16 พ.ย. 2562)
 
 
visitors stats
สถิติการเข้าชม

world map hits counter
Map Counter


follow Us :

Contact Us :

  ฝ่าย กระทู้ โพสต์ล่าสุด วันที่ปรับปรุง
ร้องเรียนฝ่ายบริหาร 4 กระทู้ทดสอบ post จาก admin 3(Post by : admin 11/06/2019)
ร้องเรียนสำนักปลัดเทศบาล 1 กระทู้ทดสอบรายการหัวข้อที่ 2(Post by : Takechi 05/28/2019)
ร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 1 กระทู้รายการที่ 1(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองคลัง 1 กระทู้ทดสอบกองคลัง(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองศึกษา 0 กระทู้
ร้องเรียนกองช่าง 0 กระทู้
ร้องเรียนทั่วไป 1 กระทู้ทดสอบ post จาก admin 4(Post by : admin 11/06/2019)
ร้องเรียน :ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.