ชื่อ - นามสกุล:
นางสกุณา พรหมมา
ตำแหน่ง:
เลขานุการสภาเทศบาล
กลุ่มงาน:
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน