ชื่อ - นามสกุล:
นายภัคธร จะเฮิง
ตำแหน่ง:
รองประธานสภาเทศบาล
กลุ่มงาน:
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน