เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)

ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บ

footer