ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ดูแลระบบ
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2  || 9 เม.ย. 2563 : อ่าน 4  
 2. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 3. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  || 2 เม.ย. 2563 : อ่าน 9  
 4. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 5. แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  || 20 มี.ค. 2563 : อ่าน 15  
 6. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 7. สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  || 10 มี.ค. 2563 : อ่าน 11  
 8. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 9. สขร. เดือนมกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 28  
 10. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 11. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 48  
 12. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 13. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 43  
 14. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 15. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 41  
 16. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 17. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 49  
 18. (Last Open : 7 เม.ย. 2563)
 19. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 60  
 20. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 21. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 45  
 22. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 23. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 72  
 24. (Last Open : 6 เม.ย. 2563)
 25. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 50  
 26. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 27. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 48  
 28. (Last Open : 7 เม.ย. 2563)
 29. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 55  
 30. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 31. สขร. เดือน กันยายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 47  
 32. (Last Open : 8 เม.ย. 2563)
 33. สขร. เดือน สิงหาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 44  
 34. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 35. สขร. เดือน กรกฎาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 50  
 36. (Last Open : 8 เม.ย. 2563)
 37. สขร. เดือน มิถุนายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 52  
 38. (Last Open : 2 เม.ย. 2563)
 39. สขร. เดือน พฤษภาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 55  
 40. (Last Open : 4 เม.ย. 2563)
 41. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  || 17 ก.ย. 2562 : อ่าน 48  
 42. (Last Open : 3 เม.ย. 2563)
 43. ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  || 16 ก.ย. 2562 : อ่าน 55  
 44. (Last Open : 7 เม.ย. 2563)
 45. ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ  || 14 ส.ค. 2562 : อ่าน 33  
 46. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 47. ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม  || 15 ก.ค. 2562 : อ่าน 35  
 48. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 49. วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย  || 5 ก.ค. 2562 : อ่าน 34  
 50. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.