ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ
 1. ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูง  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 6  
 2. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 3. ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีโพธิเงิน  || 26 มิ.ย. 2563 : อ่าน 44  
 4. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 5. ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  || 10 มิ.ย. 2563 : อ่าน 55  
 6. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 7. แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล  || 9 มิ.ย. 2563 : อ่าน 79  
 8. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 9. สขร. เดือน เมษายน 2563  || 26 พ.ค. 2563 : อ่าน 36  
 10. (Last Open : 14 ต.ค. 2563)
 11. มาตราการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  || 5 พ.ค. 2563 : อ่าน 80  
 12. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 13. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  || 15 เม.ย. 2563 : อ่าน 81  
 14. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 15. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  || 13 เม.ย. 2563 : อ่าน 83  
 16. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 17. สขร. เดือน มีนาคม 2563  || 15 เม.ย. 2563 : อ่าน 59  
 18. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 19. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2  || 9 เม.ย. 2563 : อ่าน 71  
 20. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 21. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  || 2 เม.ย. 2563 : อ่าน 63  
 22. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 23. แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  || 20 มี.ค. 2563 : อ่าน 59  
 24. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 25. สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  || 10 มี.ค. 2563 : อ่าน 64  
 26. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 27. สขร. เดือนมกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 79  
 28. (Last Open : 15 ต.ค. 2563)
 29. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 102  
 30. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 31. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 84  
 32. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 33. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 92  
 34. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 35. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 114  
 36. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 37. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 109  
 38. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 39. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 96  
 40. (Last Open : 13 ต.ค. 2563)
 41. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 129  
 42. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 43. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 104  
 44. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 45. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 89  
 46. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 47. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 114  
 48. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 49. สขร. เดือน กันยายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 96  
 50. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 51. สขร. เดือน สิงหาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 96  
 52. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 53. สขร. เดือน กรกฎาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 103  
 54. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 55. สขร. เดือน มิถุนายน 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 110  
 56. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 57. สขร. เดือน พฤษภาคม 2562  || 15 ต.ค. 2562 : อ่าน 109  
 58. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 59. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  || 17 ก.ย. 2562 : อ่าน 100  
 60. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 61. ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  || 16 ก.ย. 2562 : อ่าน 99  
 62. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 63. ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ  || 14 ส.ค. 2562 : อ่าน 75  
 64. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 65. ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม  || 15 ก.ค. 2562 : อ่าน 71  
 66. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 67. วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย  || 5 ก.ค. 2562 : อ่าน 72  
 68. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.