ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ดูแลระบบ
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2  || 9 เม.ย. 2563 : อ่าน 3  
 2. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 3. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  || 2 เม.ย. 2563 : อ่าน 8  
 4. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 5. สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  || 10 มี.ค. 2563 : อ่าน 15  
 6. (Last Open : 6 เม.ย. 2563)
 7. สขร. เดือน มกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 18  
 8. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 9. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 33  
 10. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 11. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 42  
 12. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 13. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 41  
 14. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 15. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 40  
 16. (Last Open : 7 เม.ย. 2563)
 17. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 59  
 18. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 19. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 41  
 20. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)
 21. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 43  
 22. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 23. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 53  
 24. (Last Open : 7 เม.ย. 2563)
 25. สขร. เดือน เมษายน 2562  || 23 พ.ค. 2562 : อ่าน 56  
 26. (Last Open : 9 เม.ย. 2563)
 27. สขร. เดือน มีนาคม 62  || 30 เม.ย. 2562 : อ่าน 56  
 28. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 29. สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562  || 21 มี.ค. 2562 : อ่าน 43  
 30. (Last Open : 30 มี.ค. 2563)
 31. สขร. เดือน มกราคม 2562  || 12 มี.ค. 2562 : อ่าน 56  
 32. (Last Open : 10 เม.ย. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.