ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ
 1. สขร. เดือน เมษายน 2563  || 26 พ.ค. 2563 : อ่าน 51  
 2. (Last Open : 28 ต.ค. 2563)
 3. สขร. เดือน มีนาคม 2563  || 15 เม.ย. 2563 : อ่าน 65  
 4. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2  || 9 เม.ย. 2563 : อ่าน 72  
 6. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 7. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  || 2 เม.ย. 2563 : อ่าน 65  
 8. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 9. สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2563  || 10 มี.ค. 2563 : อ่าน 68  
 10. (Last Open : 28 ต.ค. 2563)
 11. สขร. เดือน มกราคม 2563  || 17 ก.พ. 2563 : อ่าน 83  
 12. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 13. สขร. เดือน ธันวาคม 2562  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 94  
 14. (Last Open : 28 ต.ค. 2563)
 15. สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562  || 9 ม.ค. 2563 : อ่าน 112  
 16. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 17. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 113  
 18. (Last Open : 29 ต.ค. 2563)
 19. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 100  
 20. (Last Open : 28 ต.ค. 2563)
 21. ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  || 17 ธ.ค. 2562 : อ่าน 116  
 22. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 23. สขร. เดือน ตุลาคม 2562  || 26 พ.ย. 2562 : อ่าน 77  
 24. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 25. ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 80  
 26. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 27. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี63  || 22 พ.ย. 2562 : อ่าน 103  
 28. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 29. สขร. เดือน เมษายน 2562  || 23 พ.ค. 2562 : อ่าน 116  
 30. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 31. สขร. เดือน มีนาคม 62  || 30 เม.ย. 2562 : อ่าน 103  
 32. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 33. สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562  || 21 มี.ค. 2562 : อ่าน 97  
 34. (Last Open : 27 ต.ค. 2563)
 35. สขร. เดือน มกราคม 2562  || 12 มี.ค. 2562 : อ่าน 104  
 36. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.