ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ
 1. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  || 15 ต.ค. 2563 : อ่าน 8  
 2. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 3. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 1 ต.ค. 2563 : อ่าน 9  
 4. (Last Open : 15 ต.ค. 2563)
 5. มาตรการการป้องกันโรคโควิ-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีโ  || 17 ก.ค. 2563 : อ่าน 40  
 6. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 7. บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกและมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 17 ก.ค. 2563 : อ่าน 30  
 8. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 9. การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดเทอม  || 17 ก.ค. 2563 : อ่าน 37  
 10. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 11. ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 3 ก.ค. 2563 : อ่าน 63  
 12. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.