เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)

 ร้องเรียน - พบเห็นการทุจริต 

เลือกไฟล์ประกอบการร้องเรียน (ประเภทไฟล์ PNG , JPG , JPEG)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสาย พะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาตามที่อยู่ในช่องทางที่ 1
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://siphongoen.go.th/index/corrupt.php
  • ช่องทางที่ 5 สายด่วนผู้บริหาร : นายจรัญ ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน โทร 08-9955-7842