ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบข้าวกล่องพระราชทานจาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย (23 ก.ค. 2563)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  นายสิทธิราช  บำเหน็ด นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่บริการ ได้ดำเนินการมอบข้าวกล่องพระราชทานแก่ราษฎรในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลจำนวน 88 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 31
ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.