เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
ช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกลำ้ทางสาธารณะ (10 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย  ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำเขตทางสาธารณะตามช่องทางต่างๆที่ผู้แจ้งสะดวก เนื่องจากการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรและประชาชนทั่วไปด้วย

ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับป้ายโฆษณาของ

ของ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 

********************

-ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 

       -ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 053 -602-836

       -สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด 089-955-7842

       -ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลป่าแดด

       -ช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน www.siphongeon.go.th

       -ช่องทางเพจเฟสบุค(facebook) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

 

  งานนิติการ สำนักปลัด ทต.ศรีโพธิ์เงิน  

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 97

ภาพกิจกรรมรวม