ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ดูแลระบบ
 1. แจกหน้ากากอนามัยทำความสะอาดตลาด  || 30 มี.ค. 2563 : อ่าน 9  
 2. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 3. ร่วมด้วยช่วยกัน #COVID19#  || 26 มี.ค. 2563 : อ่าน 10  
 4. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 5. ด่วนที่สุดขอความร่วมมือ  || 23 มี.ค. 2563 : อ่าน 11  
 6. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และจัดทำแนวเขตไฟป่า  || 19 มี.ค. 2563 : อ่าน 13  
 8. (Last Open : 3 เม.ย. 2563)
 9. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว  || 17 มี.ค. 2563 : อ่าน 12  
 10. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 11. กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ Big Cleaning Day  || 13 มี.ค. 2563 : อ่าน 12  
 12. (Last Open : 27 มี.ค. 2563)
 13. การทำหน้ากากผ้า 2 ชั้น  || 12 มี.ค. 2563 : อ่าน 14  
 14. (Last Open : 26 มี.ค. 2563)
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )  || 7 มี.ค. 2563 : อ่าน 11  
 16. (Last Open : 26 มี.ค. 2563)
 17. ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 21 ก.พ. 2563 : อ่าน 10  
 18. (Last Open : 27 มี.ค. 2563)
 19. ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  || 14 ก.พ. 2563 : อ่าน 8  
 20. (Last Open : 26 มี.ค. 2563)
 21. นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงินให้สัมภาษณ์นักศึกษา  || 14 ก.พ. 2563 : อ่าน 12  
 22. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 23. โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม "บทบาทเด็กและเยาวชนตำบลศรีโพธิ์เงิน"  || 10 ม.ค. 2563 : อ่าน 9  
 24. (Last Open : 26 มี.ค. 2563)
 25. เข้าใจภาษี  || 7 ม.ค. 2563 : อ่าน 13  
 26. (Last Open : 2 เม.ย. 2563)
 27. จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  || 26 ธ.ค. 2562 : อ่าน 10  
 28. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 29. ประชาสัมพันธ์​การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม​ฯประจำปีงบประมาณ​ 2563  || 20 ธ.ค. 2562 : อ่าน 13  
 30. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 31. ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 100  
 32. (Last Open : 30 มี.ค. 2563)
 33. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทองอุไร  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 59  
 34. (Last Open : 4 เม.ย. 2563)
 35. เทศบาลได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  || 16 พ.ย. 2562 : อ่าน 47  
 36. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 37. กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 56  
 38. (Last Open : 3 เม.ย. 2563)
 39. กิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 57  
 40. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 41. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 50  
 42. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 43. กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 55  
 44. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 45. กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 55  
 46. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 47. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งที่ 4/2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 71  
 48. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 49. กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยึ้มเคลื่อนที่  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 38  
 50. (Last Open : 2 เม.ย. 2563)
 51. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 60  
 52. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 53. ร่วมถวายเทียนพรรษา และโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 56  
 54. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 55. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 52  
 56. (Last Open : 4 เม.ย. 2563)
 57. กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 48  
 58. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 59. กิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 43  
 60. (Last Open : 3 เม.ย. 2563)
 61. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 63  
 62. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 63. พระใหญ่วัดดอนศิลา ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 77  
 64. (Last Open : 3 เม.ย. 2563)
 65. ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 56  
 66. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 67. รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส)  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 55  
 68. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)
 69. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน  || 15 พ.ย. 2562 : อ่าน 68  
 70. (Last Open : 29 มี.ค. 2563)
 71. ฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและจัดทำแนวเขตไฟป่า  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 27  
 72. (Last Open : 1 เม.ย. 2563)
 73. การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 30  
 74. (Last Open : 5 เม.ย. 2563)
 75. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 3 วัน  || 14 พ.ย. 2562 : อ่าน 32  
 76. (Last Open : 31 มี.ค. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.