ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ
 1. วันที่ 21 ม.ค. 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงิน ส่งตัวแทนบรรยายถ่ายทอดความรู้การทำตะกร้าหวาย   || 14 ต.ค. 2563 : อ่าน 6  
 2. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 3. วันศุกร์ ที่ 18 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/หลักสูตรการเรียนการสอน ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ  || 14 ต.ค. 2563 : อ่าน 6  
 4. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 5. วันศุกร์ ที่ 18 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/หลักสูตรการเรียนการสอน ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ  || 14 ต.ค. 2563 : อ่าน 5  
 6. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 7. วันศุกร์ ที่ 18 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/หลักสูตรการเรียนการสอน ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ  || 14 ต.ค. 2563 : อ่าน 3  
 8. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 9. กิจกรรมโครงการ "ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"และกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย  || 3 ก.ย. 2563 : อ่าน 19  
 10. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 11. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า  || 27 ส.ค. 2563 : อ่าน 16  
 12. (Last Open : 15 ต.ค. 2563)
 13. การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  || 27 ส.ค. 2563 : อ่าน 15  
 14. (Last Open : 15 ต.ค. 2563)
 15. การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  || 18 ส.ค. 2563 : อ่าน 17  
 16. (Last Open : 15 ต.ค. 2563)
 17. โครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563  || 13 ส.ค. 2563 : อ่าน 17  
 18. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 19. การมอบข้าวกล่องพระราชทานจาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  || 23 ก.ค. 2563 : อ่าน 30  
 20. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 21. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำ MOU กับธนาคาร ธกส. สาขาป่าแดด  || 21 ก.ค. 2563 : อ่าน 32  
 22. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 23. การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ  || 20 ก.ค. 2563 : อ่าน 28  
 24. (Last Open : 17 ต.ค. 2563)
 25. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมรับมอบสื่อจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  || 13 ก.ค. 2563 : อ่าน 35  
 26. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 27. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  || 3 ก.ค. 2563 : อ่าน 74  
 28. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 29. โครงการบวชป่าชุมชน  || 3 ก.ค. 2563 : อ่าน 43  
 30. (Last Open : 16 ต.ค. 2563)
 31. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  || 26 มิ.ย. 2563 : อ่าน 65  
 32. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 33. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  || 12 มิ.ย. 2563 : อ่าน 43  
 34. (Last Open : 17 ต.ค. 2563)
 35. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  || 12 มิ.ย. 2563 : อ่าน 33  
 36. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 37. กำจัดยุงลายและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย  || 3 มิ.ย. 2563 : อ่าน 39  
 38. (Last Open : 17 ต.ค. 2563)
 39. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 37  
 40. (Last Open : 17 ต.ค. 2563)
 41. จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 45  
 42. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 43. มาตราการในการป้องกันวิกฤตการร์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  || 5 พ.ค. 2563 : อ่าน 38  
 44. (Last Open : 17 ต.ค. 2563)
 45. ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  || 15 เม.ย. 2563 : อ่าน 60  
 46. (Last Open : 13 ต.ค. 2563)
 47. ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา  || 13 เม.ย. 2563 : อ่าน 72  
 48. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 49. แจกหน้ากากอนามัยทำความสะอาดตลาด  || 30 มี.ค. 2563 : อ่าน 69  
 50. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 51. ร่วมด้วยช่วยกัน #COVID19#  || 26 มี.ค. 2563 : อ่าน 74  
 52. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 53. ด่วนที่สุดขอความร่วมมือ  || 23 มี.ค. 2563 : อ่าน 63  
 54. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 55. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และจัดทำแนวเขตไฟป่า  || 19 มี.ค. 2563 : อ่าน 98  
 56. (Last Open : 14 ต.ค. 2563)
 57. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว  || 17 มี.ค. 2563 : อ่าน 89  
 58. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 59. กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ Big Cleaning Day  || 13 มี.ค. 2563 : อ่าน 68  
 60. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 61. การทำหน้ากากผ้า 2 ชั้น  || 12 มี.ค. 2563 : อ่าน 61  
 62. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 63. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )  || 7 มี.ค. 2563 : อ่าน 97  
 64. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 65. ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  || 21 ก.พ. 2563 : อ่าน 75  
 66. (Last Open : 13 ต.ค. 2563)
 67. ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  || 14 ก.พ. 2563 : อ่าน 68  
 68. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 69. นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงินให้สัมภาษณ์นักศึกษา  || 14 ก.พ. 2563 : อ่าน 57  
 70. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 71. โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม "บทบาทเด็กและเยาวชนตำบลศรีโพธิ์เงิน"  || 10 ม.ค. 2563 : อ่าน 72  
 72. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)
 73. เข้าใจภาษี  || 7 ม.ค. 2563 : อ่าน 61  
 74. (Last Open : 12 ต.ค. 2563)ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.