Your Image
กิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ/ฝายม้ง ในพื้นที่ตำบลศรีโพธื์เงิน ประจำปี 2565 (26 พ.ค. 2565)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลำห้วยดอกด้าย นายจรัญ ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ วงค์ตา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ/ฝายม้ง ในพื้นที่ตำบลศรีโพธื์เงิน ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและพนักงานเทศบาลช่วยกันดำเนินโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 452


:: กิจกรรมเด่น ::