[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
  
ประเภท: ข่าวกองคลัง
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 89
ศุกร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [เปิดไฟล์เอกสารแนบ]

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวกองคลัง [ข่าวทั้งหมด]

      สขร. เดือน กันยายน 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน สิงหาคม 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน กรกฎาคม 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน มิถุนายน 2562 15/ต.ค./2562
      สขร. เดือน พฤษภาคม 2562 15/ต.ค./2562
      ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 16/ก.ย./2562
      ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ 14/ส.ค./2562
      ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 6/มิ.ย./2562
      ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ ม.2 30/พ.ค./2562
      ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน ม.7 30/พ.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน หมู่ที่ 7 บ้านร่องบงใต้ 29/พ.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล 29/พ.ค./2562
      สขร. เดือน เมษายน 2562 23/พ.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 30/เม.ย./2562
      สขร. เดือน มีนาคม 62 30/เม.ย./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 1/เม.ย./2562
      สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 21/มี.ค./2562
      การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 20/มี.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายห้วยขอน ม. 7 บ้านร่องบงใต้ 19/มี.ค./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล. สายร่องเต้อ ม. 2 บ้านศรีมงคล 19/มี.ค./2562
      ราคากลาง จ้างออกแบบถนน คสล. ม.7 สายห้วยขอน 18/มี.ค./2562
      ราคากลาง จ้างออกแบบถนน คสล. ม.2 สายร่องเต้อ 18/มี.ค./2562
      สขร. เดือน มกราคม 2562 12/มี.ค./2562
      สขร. เดือน ธันวาคม 2561 8/มี.ค./2562
      รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบจ้างเหมาออกแบบถนน สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 18/ก.พ./2562
      สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561 7/ก.พ./2562
      สขร. เดือน ตุลาคม 2561 7/ก.พ./2562
      ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตรัดหน้าท่อ สายวังหลวง 2 จุด หมู่ 5 24/ม.ค./2562
      คุณลักษณะและราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. สายศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า 18/ม.ค./2562
      จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-01 17/ม.ค./2562
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2/พ.ย./2561
      ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2/พ.ย./2561
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/ต.ค./2561
      รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 26/ต.ค./2561
      สขร. เดือน กันยายน 2561 17/ต.ค./2561
      สขร. เดือน สิงหาคม 2561 17/ต.ค./2561
      สขร. เดือน กรกฏาคม 2561 17/ต.ค./2561
      แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน มิถุนายน 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน พฤษภาคม 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือนเมษายน 61 11/ต.ค./2561
      สขร. เดือน มีนาคม 61 11/ต.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      ราคากลางก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง สายเชื่อมถนนห้วยดอกด้าย หมู่ที่ 3 12/ก.ย./2561
      รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ 16/ก.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายม่อนป่าเหียง 12/ก.ค./2561
      ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 10/ก.ค./2561
      ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนายคำอ้าย หมู่ที่ 2 10/ก.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 9/ก.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 9/ก.ค./2561
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2/ก.ค./2561
      สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 21/พ.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 24/เม.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ม.8 สายฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 29/มี.ค./2561
      ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 28/มี.ค./2561
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 สายศาลาเอนกประสงค์ 6/มี.ค./2561
      โครงการเทลาน คสล. หน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหน้าฟาร์มไก่ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ฌาปณสถานตำบลศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5 5/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสวย พรหมชาติ 5/มี.ค./2561
      สขร. เดือน มกราคม 2561 19/ก.พ./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 14/ก.พ./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13/ก.พ./2561
      สขร. เดือน ธันวาคม 2560 5/ก.พ./2561
      ประกาศราคากลาง ปปช. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 23/ม.ค./2561
      เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย ม.6 23/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 18/ม.ค./2561
      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15/ม.ค./2561
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด 1) แบบตอกเสาเข็ม 12/ม.ค./2561
      ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 11/ม.ค./2561
      ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2561 3/ม.ค./2561
      จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/ธ.ค./2560
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/ธ.ค./2560
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 21/ธ.ค./2560ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.