ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคล
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภาฯท้องถิ่น
งานการเงิน การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
งานกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สายด่วนนายก
ผู้ดูแลระบบ


กิจกรรมโครงการ "ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"และกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย (3 ก.ย. 2563)
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางศรีโพธิ์เงิน-สันมะค่า (27 ส.ค. 2563)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (27 ส.ค. 2563)
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (18 ส.ค. 2563)
โครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (13 ส.ค. 2563)
การมอบข้าวกล่องพระราชทานจาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย (23 ก.ค. 2563)
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำ MOU กับธนาคาร ธกส. สาขาป่าแดด (21 ก.ค. 2563)
การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ (20 ก.ค. 2563)
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินร่วมรับมอบสื่อจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย (13 ก.ค. 2563)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 ก.ค. 2563)
โครงการบวชป่าชุมชน (3 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (26 มิ.ย. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) (12 มิ.ย. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (12 มิ.ย. 2563)
กำจัดยุงลายและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย (3 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย (14 พ.ค. 2563)
จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (13 พ.ค. 2563)
มาตราการในการป้องกันวิกฤตการร์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (5 พ.ค. 2563)
ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (15 เม.ย. 2563)
ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา (13 เม.ย. 2563)
 
 


visitors stats
สถิติการเข้าชม

world map hits counter
Map Counter


follow Us :

Contact Us :

  ฝ่าย กระทู้ โพสต์ล่าสุด วันที่ปรับปรุง
ร้องเรียนฝ่ายบริหาร 4 กระทู้ทดสอบ post จาก admin 3(Post by : admin 11/06/2019)
ร้องเรียนสำนักปลัดเทศบาล 1 กระทู้ทดสอบรายการหัวข้อที่ 2(Post by : Takechi 05/28/2019)
ร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 1 กระทู้รายการที่ 1(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองคลัง 1 กระทู้ทดสอบกองคลัง(Post by : ชื่อผู้ post 11/07/2019)
ร้องเรียนกองศึกษา 0 กระทู้
ร้องเรียนกองช่าง 0 กระทู้
ร้องเรียนทั่วไป 2 กระทู้การใช้สีในการออกแบบเว็บ - คำแนะนำฉบับย่อ(Post by : Maria B. Crump 06/10/2020)
ร้องเรียน :ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: sriphon417@gmail.com
Copyright@2014. All Rights Reserved.