[x] ปิดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย <
  •   
 
  
ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : สขร. เดือน ธันวาคม 2561
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 67
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [เปิดไฟล์เอกสารแนบ]

สขร. เดือน ธันวาคม 2561

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ข่าวทั้งหมด]

      สขร. เดือน เมษายน 2562 23/พ.ค./2562
      สขร. เดือน มีนาคม 62 30/เม.ย./2562
      สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 21/มี.ค./2562
      สขร. เดือน มกราคม 2562 12/มี.ค./2562
      สขร. เดือน ธันวาคม 2561 8/มี.ค./2562
      สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561 7/ก.พ./2562
      สขร. เดือน ตุลาคม 2561 7/ก.พ./2562
      สขร. เดือน มกราคม 2561 19/ก.พ./2561
      สขร. เดือน ธันวาคม 2560 5/ก.พ./2561
      สขร. เดือน พฤศจิกายน 2560 15/ธ.ค./2560
      สขร. เดือน ตุลาคม 2560 21/พ.ย./2560
      สขร. เดือน กันยายน 2560 21/พ.ย./2560
      สขร. เดือน สิงหาคม 2560 21/พ.ย./2560
      ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หน้าบ้านนางสุขถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านร่องบง ม.4 19/ต.ค./2560
      โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ม.5 19/ต.ค./2560
      ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8 17/ส.ค./2560
      สขร เดือน กรกฎาคม 2560 11/ส.ค./2560
      ราคากลางโครงการก่อสร้าง 11/ส.ค./2560
      ราคากลางโครงการก่อสร้าง 11/ส.ค./2560
      ราคากลางโครงการก่อสร้าง 11/ส.ค./2560
      สขร. เดือน มิถุนายน 2560 12/ก.ค./2560
      สขร. เดือน พฤษภาคม 2560 7/มิ.ย./2560
      สขร. เดือน เมษายน 2560 30/พ.ค./2560
      สขร. เดือน มีนาคม 2560 29/พ.ค./2560
      สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2560 29/พ.ค./2560
      สขร. เดือนกันยายน 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนสิงหาคม 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนกรกฎาคม 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนมิถุนายน 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนพฤษภาคม 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนเมษายน 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนมีนาคม 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2559 26/พ.ค./2560
      สขร. เดือนมกราคม 2559 26/พ.ค./2560
      ปร.4-ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประทีป สิทธิสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน 24/พ.ค./2560
      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประทีป สิทธิสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน 24/พ.ค./2560
      ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประทีป สิทธิสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน 24/พ.ค./2560
      ราคากลาง คอมพิวเตอร์กองช่าง 24/เม.ย./2560
      ราคากลาง กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ 24/เม.ย./2560
      ราคากลาง 21/เม.ย./2560
      แบบ สขร.1 ปี2560 เดือนมกราคม 22/ก.พ./2560
      ประกาศผลชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 29/ธ.ค./2559
      ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 19/ธ.ค./2559
      ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล๊คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 13/ธ.ค./2559
      ราคากลางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 24/พ.ย./2559
      ประมาณราคาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ปร.4.5.6 24/พ.ย./2559
      เอกสารแนบท้ายประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 24/พ.ย./2559
      เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 24/พ.ย./2559
      ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 24/พ.ย./2559
      ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 9/พ.ย./2559
      ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โครงการซ่อมแซมดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็งและโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง 26/ต.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายด้วง ม.6 19/ต.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนายแสม ม.6 19/ต.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 19/ต.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1ดินพังโดยใช้ผนังไม้เนื้อแข็ง 19/ต.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำม่อนป่าเหียง หมู่ที่ 1 19/ต.ค./2559
      ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 13/ก.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายประปา หมู่ที 5 22/มิ.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 22/มิ.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวรวุฒิ หมู่ที่ 5 22/มิ.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเสวย พรหมชาติ หมู่ที่ 7 22/มิ.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายปุ๊ด หมู่ที่ 1 22/มิ.ย./2559
      ราคากลางห้องเก็บของและห้องซ้อมดนตรีเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 19/พ.ค./2559
      ราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 26/เม.ย./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินตนา ม.2 8/เม.ย./2559
      ปร.6 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 8/เม.ย./2559
      ปร.5 ขโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 8/เม.ย./2559
      ปร.5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 8/เม.ย./2559
      ปร.4โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 8/เม.ย./2559
      ปร.4-ปร.5โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบาย บ้านนายเดี่ยว จำรัส ม.2 8/เม.ย./2559
      ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนายตา ยามี ม.2 8/เม.ย./2559
      ปร.4-ปร.5โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านนางก้อม ม.2 8/เม.ย./2559
      ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3, วางท่อ คสล.ภายในตำบล 21/มี.ค./2559
      ปร.6 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 21/มี.ค./2559
      ปร.5 ก.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 21/มี.ค./2559
      ปร.4 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 21/มี.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 21/มี.ค./2559
      ปร.4-ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.ภายในตำบล 35 จุด 21/มี.ค./2559
      ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่ 26/ม.ค./2559
      ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่ 26/ม.ค./2559
      ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่ 26/ม.ค./2559
      ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 26/ม.ค./2559
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 ใหม่ 26/ม.ค./2559
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ 7/ก.ย./2558
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน ๖ สาย 20/ก.พ./2558
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 27/ม.ค./2558
      เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทำการประกาศโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายพระธาตุขุนน้ำ 16/ม.ค./2558ติดต่อ: เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร. 053-602-836 Fax 053-602-837 E-mail: info@siphongoen.go.th
Copyright@2014. All Rights Reserved.