เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งแรก ประจำปี 2564 (14 พ.ค. 2564)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ครั้งแรก ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 พฤษาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล รองประธานสภา เลขานุการสภา และกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 410

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม