Your Image
วันเทศบาล ประจำปี 2567 (25 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

เนื่องจากวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล โดยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาลเพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน โดยปัจจุบันมีเทศบาล จำนวน 2,432 แห่งทั่วประเทศ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 123


:: กิจกรรมเด่น ::