Your Image
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษของสถานประกอบการ (13 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิืเงิน ได้แจ้งเชิญประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงินจากมลพิษของสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลานตากผลผลิตทางเกษตร หมู่ที่ 4ฯ และฟาร์มหมูขุน หมู่ที่ 6ฯ  ที่ส่งกลิ่นเหม็นและฝุ่นรวมทั้งเสียงที่เกิดจากการประกอบการตามที่ชาวบ้านได้ประชาคมหมู่บ้านและแจ้งมายังหน่วยงาน  โดยได้เชิญผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมได้แก้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เกี่ยวข้องต่างเพื่อร่วมพิจารณาหาทางออกร่วมกัน โดยเทศบาลฯ เดิมได้เชิญประชุมและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2566 เพื่อป้องกันผลกระทบกับชุมชน ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐและชุมชนเข้าร่วมลงนาม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.ประเด็นเรื่อง- การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของชุมชน

2.ข้อมูลของผู้เข้าร่วม- ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ปกครองดูแล ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรือบทบาทภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ รวมทั้งผู้ที่ดำเนินการก่อมลพิษจากส่วนต่างๆ

3.ผลจากการประชุม- ข้อสรุปคือให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาการก่อมลพิษโดยเร็ว  โดยจะมีการออกตรวจโดยหน่วยงานภาคีเพื่อติดตามการแก้ไขต่อไป

4.ผลการประชุมที่มีต่อหน่วยงาน- หน่วยงานได้มีการติดตามผลเพื่อให้การเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มีมายังหน่วยงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินการในส่วนที่ยังติดขัดเพื่อให้งานมีประสิทธิผล โดยอาศัยหน่วยงานภาคีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น หน่วยงานระดับอำเภอ และจังหวัด  เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานเกิดความรวดเร็วและเป็นกระบวนการมากขึ้นขึ้น  ทั้งนี้หน่วยงานมีหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง(พรบ.เทศบาลฯ) และหน้าที่ตามที่ตั้งศูนย์รับเรื่งร้องเรียน-ร้องทุกข์ ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ฯลฯ 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 65


:: กิจกรรมเด่น ::