Your Image
งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่าให้แก่ประชาชน ห (14 ม.ค. 2565)

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายคมสันต์  คำฮอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟให้แก่ประชาชน หมู่ 8 บ้านดอนศิลา ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 423


:: กิจกรรมเด่น ::