Your Image
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2564 (26 มิ.ย. 2563)
ภาพข่าว

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 พลเอกประยุทธจัรทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ” นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน ” ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงรายได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเพื่อให้การร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยและภาวะเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่าน ได้มีกิจกรรมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่นการปั่นจักรยานไปจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนหรือหมู่บ้าน การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน การเดินหรือปั่นจักรยานในสวนสาธารณะใกล้บ้าน เป็นต้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 857


:: กิจกรรมเด่น ::