Your Image
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (31 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงาย นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการและรัีฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 393


:: กิจกรรมเด่น ::