Your Image
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 (7 ก.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ได้มาประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เวลา 13.00 น.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 429

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม

:: กิจกรรมเด่น ::