Your Image
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงิน (22 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงิน จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 90


:: กิจกรรมเด่น ::