เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (30 มิ.ย. 2564)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินรับโอน(ย้าย)พนักงานสายวิชาการและสายงานทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นวก.สาธารณสุข นวกตรวจสอบภายใน จพง.การเงินและบัญชี นายช่างโยธา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 185

ภาพกิจกรรมรวม