เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)

ภาพกิจกรรม : งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่าให้แก่ประชาชน ห
 
 
 

:: กิจกรรมเด่น ::