เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ม.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน /หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยได้ร่วมกันประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 205