:: งานกิจการสภาฯท้องถิ่น ::
 1.  ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยป
 2.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
 3.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 4.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 5.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 6.  ประกาศอำเภอป่าแดด เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 7.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
 8.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
 9.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 10.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 11.  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 12.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
 13.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ ประจำปี พ.
 14.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 15.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 16.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3
 17.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
 18.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 19.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ ประจำปี พ.
 20.  การประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปี 2564
 21.  การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ปี 2564
 22.   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 23.  การประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 24.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 25.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2563
 26.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 27.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ ประจำปี 2562
 28.  หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562
 29.  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
 30.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 31.  อำนาจหน้าที่สภาเทศบาล
 32.  รายงานการประชุมสภา
 33.  สมาชิกสภาเทศบาล
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน