:: งานกิจการสภาฯท้องถิ่น ::
 1.  การประชุมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปี 2564
 2.  การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ปี 2564
 3.   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 4.  การประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 5.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 6.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2563
 7.  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 8.  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยสามัญ ประจำปี 2562
 9.  หนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562
 10.  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
 11.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 12.  อำนาจหน้าที่สภาเทศบาล
 13.  รายงานการประชุมสภา
 14.  สมาชิกสภาเทศบาล
footer