:: ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ::
 1.  เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
 2.  เทศบัญญัติ เรื่อง สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2556
 3.  เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 4.  เทศบัญญัติ เรื่อง ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
 5.  เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2556
 6.  เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7.  เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 8.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 9.  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
 10.  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
 11.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 12.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน