:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 1.  สขร. เดือน ธันวาคม 2564
 2.  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564
 3.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 4.  สขร. เดือน ตุลาคม 2564
 5.  สขร. เดือน กันยายน 2564
 6.  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่า)
 7.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ศพด.ทต.ศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่)
 8.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 9.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 10.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 11.  สขร. เดือน สิงหาคม 2564
 12.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องบงใต้ ม.7 เชื่อมบ้านดอนศิลา ม.8
 13.  สขร. เดือน กรกฎาคม 2564
 14.  สขร. เดือน มิถุนายน 2564
 15.  สขร. เดือน พฤษภาคม 2564
 16.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 17.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 18.  สขร. เดือน เมษายน 2564
 19.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 20.  สขร. เดือน มีนาคม 2564
 21.  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2563
 22.  สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 23.  สขร. เดือนมกราคม 2564
 24.  สขร. เดือนธันวาคม 2563
 25.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
 26.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ที่
 27.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา หมู่ที่ 8
 28.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบง บ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1
 29.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุขุนน้ำ บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนศิลา ห
 30.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2
 31.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 32.  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 33.  สขร. เดือนพฤศจิกายน 2563
 34.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 35.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 36.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 37.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
 38.  สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
 39.  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
 40.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 41.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 42.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 43.  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 44.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 45.  แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 46.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5
 47.  ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าส
 48.  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5
 49.  ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
footer