:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 1.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 2.  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2563
 3.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ที่
 4.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา หมู่ที่ 8
 5.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบง บ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1
 6.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุขุนน้ำ บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนศิลา ห
 7.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2
 8.  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
 9.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 10.  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 11.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 12.  แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 13.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5
 14.  ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าส
 15.  ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน