:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 1.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 2.  สขร. เดือน มีนาคม 2565
 3.  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพิงนากเชื่อมร่องแซะ ม.2
 4.  สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 5.  สขร. เดือน มกราคม 2565
 6.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 7.  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 8.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 9.  สขร. เดือน ธันวาคม 2564
 10.  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564
 11.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 12.  สขร. เดือน ตุลาคม 2564
 13.  สขร. เดือน กันยายน 2564
 14.  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่า)
 15.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ศพด.ทต.ศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่)
 16.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 17.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 18.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 19.  สขร. เดือน สิงหาคม 2564
 20.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องบงใต้ ม.7 เชื่อมบ้านดอนศิลา ม.8
 21.  สขร. เดือน กรกฎาคม 2564
 22.  สขร. เดือน มิถุนายน 2564
 23.  สขร. เดือน พฤษภาคม 2564
 24.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 25.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 26.  สขร. เดือน เมษายน 2564
 27.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 28.  สขร. เดือน มีนาคม 2564
 29.  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2563
 30.  สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 31.  สขร. เดือนมกราคม 2564
 32.  สขร. เดือนธันวาคม 2563
 33.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
 34.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ที่
 35.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา หมู่ที่ 8
 36.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบง บ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1
 37.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุขุนน้ำ บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนศิลา ห
 38.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2
 39.  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 40.  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 41.  สขร. เดือนพฤศจิกายน 2563
 42.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 43.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 44.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 45.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
 46.  สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
 47.  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
 48.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 49.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 50.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 51.  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 52.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 53.  แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 54.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5
 55.  ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าส
 56.  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5
 57.  ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
footer