ITA 2563

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างพื้นฐาน

 1. โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

 2. โครงสร้างสำนักปลัดทศบาล​

 3. โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 4. โครงสร้างกองคลัง

 5. โครงสร้างกองช่าง

 6. โครงสร้างกองหน่วยตรวจสอบภายใน

2. ข้อมูลผู้บริหาร

 1. ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

 2. ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

3. อำนาจหน้าที่

 1. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม

 2. ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

 3. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 4. คำสั่ง-ประกาศสภา

8. Q&A
9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายการการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาล

 2. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

การให้บริหาร
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service

 1. คำร้องขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้ที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาล

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

footer