1.  คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567  :: ประกาศเมื่อ (20 มี.ค. 2567)
 2.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก้บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (30 ม.ค. 2567)
 3.  ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย (น.ส.3ก.)  :: ประกาศเมื่อ (30 ม.ค. 2567)
 4.  ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย (โฉนดที่ดิน)  :: ประกาศเมื่อ (30 ม.ค. 2567)
 5.  ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567  :: ประกาศเมื่อ (9 ม.ค. 2567)
 6.  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  :: ประกาศเมื่อ (30 พ.ย. 2566)
 7.  ประกาศขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  :: ประกาศเมื่อ (21 พ.ย. 2566)
 8.  ประกาศ บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  :: ประกาศเมื่อ (31 ม.ค. 2566)
 9.  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  :: ประกาศเมื่อ (31 ม.ค. 2566)
 10.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (31 ม.ค. 2566)
 11.  ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (8 ธ.ค. 2565)
 12.  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  :: ประกาศเมื่อ (1 ธ.ค. 2565)
 13.  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (17 ส.ค. 2565)
 14.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  :: ประกาศเมื่อ (28 มิ.ย. 2565)
 15.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (28 ม.ค. 2565)
 16.  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  :: ประกาศเมื่อ (24 พ.ย. 2564)
 17.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (29 เม.ย. 2564)
 18.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2564)
 19.  ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  :: ประกาศเมื่อ (19 ก.พ. 2564)
 20.  ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (9 ก.พ. 2564)
 21.  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (28 ธ.ค. 2563)
 22.  ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (2 ธ.ค. 2563)
 23.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  :: ประกาศเมื่อ (2 ธ.ค. 2563)
 24.  ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บ  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ย. 2563)
 25.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2563)
 26.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 2  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 27.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 1  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน