:: งานจัดเก็บรายได้ ::
 1.  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  :: ประกาศเมื่อ (1 ธ.ค. 2565)
 2.  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (17 ส.ค. 2565)
 3.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  :: ประกาศเมื่อ (28 มิ.ย. 2565)
 4.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (28 ม.ค. 2565)
 5.  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  :: ประกาศเมื่อ (24 พ.ย. 2564)
 6.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (29 เม.ย. 2564)
 7.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อ  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2564)
 8.  ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564  :: ประกาศเมื่อ (19 ก.พ. 2564)
 9.  ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (9 ก.พ. 2564)
 10.  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (28 ธ.ค. 2563)
 11.  ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564  :: ประกาศเมื่อ (2 ธ.ค. 2563)
 12.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  :: ประกาศเมื่อ (2 ธ.ค. 2563)
 13.  ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บ  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ย. 2563)
 14.  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2563)
 15.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 2  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 16.  ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ฉบับที่ 1  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน