1.  การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมารตฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (22 มี.ค. 2567)
 2.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำเทศบาลตำบลศรี  :: ประกาศเมื่อ (12 ก.พ. 2567)
 3.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำเทศบาลตำบลศรี  :: ประกาศเมื่อ (12 ก.พ. 2567)
 4.  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567-2569  :: ประกาศเมื่อ (2 ต.ค. 2566)
 5.  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  :: ประกาศเมื่อ (1 ต.ค. 2566)
 6.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566  :: ประกาศเมื่อ (30 ก.ย. 2566)
 7.  การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (30 เม.ย. 2566)
 8.  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  :: ประกาศเมื่อ (2 เม.ย. 2566)
 9.  การดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 10.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 11.  รายงานผลการนําการประเมิน  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 12.  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 13.  การดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมฯ ประจำปี งปม 25  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 14.  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 3  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 15.  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 16.  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 17.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565  :: ประกาศเมื่อ (14 มี.ค. 2566)
 18.  รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายปี2565  :: ประกาศเมื่อ (14 มี.ค. 2566)
 19.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี66  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 20.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี66  :: ประกาศเมื่อ (24 ก.พ. 2566)
 21.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพิ่มเติม  :: ประกาศเมื่อ (30 มี.ค. 2565)
 22.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  :: ประกาศเมื่อ (30 มี.ค. 2565)
 23.  คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล  :: ประกาศเมื่อ (18 มี.ค. 2565)
 24.  คำสั่งการมอบหมายงาน   :: ประกาศเมื่อ (29 ต.ค. 2564)
 25.  แผนจัดองค์ความรู้  :: ประกาศเมื่อ (29 ต.ค. 2564)
 26.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (2564-2566)  :: ประกาศเมื่อ (21 มิ.ย. 2564)
 27.  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี  :: ประกาศเมื่อ (21 มิ.ย. 2564)
 28.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)  :: ประกาศเมื่อ (23 เม.ย. 2564)
 29.  ประกาศหลักเกณฑ์งานบุคคล  :: ประกาศเมื่อ (23 เม.ย. 2564)
 30.  แผนพัฒนาบุคลากร  :: ประกาศเมื่อ (23 เม.ย. 2564)
 31.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  :: ประกาศเมื่อ (23 เม.ย. 2564)
 32.  พจนานุกรมสมรรถนะหลัก+ประจำผู้บริหาร+ประจำสายงาน  :: ประกาศเมื่อ (25 ก.ย. 2563)
 33.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล(แบบใหม่)  :: ประกาศเมื่อ (9 ก.ย. 2563)
 34.  แบบประเมินสายทั่วไป  :: ประกาศเมื่อ (8 ก.ย. 2563)
 35.  แบบการประเมินแบบใหม่สายบริหาร  :: ประกาศเมื่อ (8 ก.ย. 2563)
 36.  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  :: ประกาศเมื่อ (4 ส.ค. 2563)
 37.  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  :: ประกาศเมื่อ (14 ก.ค. 2563)
 38.  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (22 มิ.ย. 2563)
 39.  คู่มือการปฏิบัติงาน  :: ประกาศเมื่อ (22 มิ.ย. 2563)
 40.  ระเบียบว่าด้วยการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (29 พ.ค. 2563)
 41.  แผนเส้นทางความก้าวหน้า  :: ประกาศเมื่อ (29 พ.ค. 2563)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน