:: การบริหารงานบุคคล ::
 1.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพิ่มเติม
 2.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 3.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 4.  หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากบุคคล
 5.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 6.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 7.  คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
 8.  คำสั่งการมอบหมายงาน
 9.  แผนจัดองค์ความรู้
 10.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (2564-2566)
 11.  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 12.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 13.  ประกาศหลักเกณฑ์งานบุคคล
 14.  แผนพัฒนาบุคลากร
 15.  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 16.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 17.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2563
 18.  พจนานุกรมสมรรถนะหลัก+ประจำผู้บริหาร+ประจำสายงาน
 19.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล(แบบใหม่)
 20.  แบบประเมินสายทั่วไป
 21.  แบบการประเมินแบบใหม่สายบริหาร
 22.  ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 23.  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 24.  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 25.  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 26.  คู่มือการปฏิบัติงาน
 27.  ระเบียบว่าด้วยการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
 28.  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน