:: การบริหารงานบุคคล ::
 1.  คำสั่งการมอบหมายงาน
 2.  แผนจัดองค์ความรู้
 3.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (2564-2566)
 4.  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 5.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 6.  ประกาศหลักเกณฑ์งานบุคคล
 7.  แผนพัฒนาบุคลากร
 8.  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 9.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 10.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2563
 11.  พจนานุกรมสมรรถนะหลัก+ประจำผู้บริหาร+ประจำสายงาน
 12.  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานเทศบาล(แบบใหม่)
 13.  แบบประเมินสายทั่วไป
 14.  แบบการประเมินแบบใหม่สายบริหาร
 15.  ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 16.  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 17.  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 18.  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 19.  คู่มือการปฏิบัติงาน
 20.  ระเบียบว่าด้วยการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
 21.  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
footer