:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ::
  1.  ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
  2.  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563
  4.  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
  5.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
  6.  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
  7.  รายงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
  8.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  9.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
footer