:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ::
 1.  รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564
 2.  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 3.  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 4.  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 5.  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 6.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 7.  ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8.  มาตรการและแนวทาง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
 9.  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 10.  ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 11.  คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
 12.  ช่องทางและข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 13.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
 14.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 15.  รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 16.  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี งบประมาณ 2565
 17.  ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
 18.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563
 19.  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 20.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
 21.  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
 22.  รายงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
 23.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 24.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน