ประเมิน ITA 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • 06 Q&A
  • 6.1 Social Network​​
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 • 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 • 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 • 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การปฏิบัติงาน
 • 10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • 10.1 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
  • 10.2 คู่มือการอนุญาตก่อสร้าง
  • 10.3 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
  • 10.4 คู่มือการลาของพนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
  • 10.5 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 • 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 • 20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 • 21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 • 23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 • 24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 • 26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • 27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
 • 28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
 • 29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • 31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
 • 32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

:: กิจกรรมเด่น ::
footer