:: งานการเงิน การคลัง ::
 1.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
 2.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564
 3.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565
 4.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
 5.  รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 6.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 7.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
 8.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 9.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 63
 10.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
 11.  รายงานงบการเงินประจำปี 2562
footer