:: งานการเงิน การคลัง ::
 1.  รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2.  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 3.  รายงานของผู้สอบบัญชี (ฉบับแก้ไข)
 4.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
 5.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564
 6.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565
 7.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
 8.  รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 9.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 10.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)
 11.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 12.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 63
 13.  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
 14.  รายงานงบการเงินประจำปี 2562
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน