:: การให้บริการ ::
 1.  สถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 2.  สถิการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 3.  คู่มือการให้บริการ
 4.  รายงานสถิติการให้บริการ
 5.  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.-๒๕๕๖
 6.  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 7.  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 8.  การรับชำระภาษีป้าย
 9.  การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
 10.  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 11.  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 12.  ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗-เพิ่มเติมฉบับที่๑
 13.  ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗
 14.  สถิติการให้บริการ
 15.  การให้บริการของเทศบาล การลดขั้นตอนในการให้บริการ
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน