1.  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  :: ประกาศเมื่อ (15 ก.ย. 2566)
 2.  คำสั่งผู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  :: ประกาศเมื่อ (10 ส.ค. 2565)
 3.  ผลทางกฎหมายของกัญชาเมื่อปลดล็อค  :: ประกาศเมื่อ (24 มิ.ย. 2565)
 4.  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA  :: ประกาศเมื่อ (24 มิ.ย. 2565)
 5.  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย  :: ประกาศเมื่อ (13 มิ.ย. 2565)
 6.  มาตรฐานวินัยของเจ้าหน้าที่เทศบาล  :: ประกาศเมื่อ (12 มิ.ย. 2565)
 7.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 8.  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 9.  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 10.  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 11.  พระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่เมติม   :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 12.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 13.  พระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 14.  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 15.  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 16.  พระราชบัญญิเทศบาล ฉบับที่ 14   :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 17.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  :: ประกาศเมื่อ (10 ม.ค. 2565)
 18.  ประกาศเทศบาลตำบลฯ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  :: ประกาศเมื่อ (21 ธ.ค. 2564)
 19.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  :: ประกาศเมื่อ (2 ก.ค. 2564)
 20.  ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการ และสถานที่รับข้อมูลข่าวสาร  :: ประกาศเมื่อ (29 มิ.ย. 2564)
 21.  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2564)
 22.  ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2564)
 23.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2564)
 24.  ประกาศโครงสร้างอำนาจน้าที่ วิธีการดำเนิน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2564)
 25.  ประกาศประมวลผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (18 มิ.ย. 2564)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน