:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::
 1.  ผลทางกฎหมายของกัญชาเมื่อปลดล็อค
 2.  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
 3.  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย
 4.  มาตรฐานวินัยของเจ้าหน้าที่เทศบาล
 5.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 6.  ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการ และสถานที่รับข้อมูลข่าวสาร
 7.  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 8.  ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
 9.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 10.  ประกาศโครงสร้างอำนาจน้าที่ วิธีการดำเนิน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 11.  ประกาศประมวลผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2563
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน