1.  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  :: ประกาศเมื่อ (22 ก.พ. 2567)
  2.  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปี พ.ศ. 2566  :: ประกาศเมื่อ (7 ม.ค. 2567)
  3.  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (5 ม.ค. 2567)
  4.  รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทต.ศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ  :: ประกาศเมื่อ (30 ธ.ค. 2566)
  5.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หนึ่งในหลายกระบวนงาน)  :: ประกาศเมื่อ (22 มี.ค. 2565)
  6.  ประกาศมาตรการ/แนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่   :: ประกาศเมื่อ (15 ม.ค. 2565)
  7.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบฯ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (11 ม.ค. 2565)
  8.  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ค. 2564)
  9.  โครงการอบรมคูุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  :: ประกาศเมื่อ (25 มิ.ย. 2563)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน