1.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบเงินอุดหนุนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โค  :: ประกาศเมื่อ (23 เม.ย. 2567)
 2.  รายการการจัดซื้อจัดจ้างในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567  :: ประกาศเมื่อ (3 เม.ย. 2567)
 3.  รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  :: ประกาศเมื่อ (3 เม.ย. 2567)
 4.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  :: ประกาศเมื่อ (2 เม.ย. 2567)
 5.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  :: ประกาศเมื่อ (15 มี.ค. 2567)
 6.  คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ฉบับสมบูรณ์)  :: ประกาศเมื่อ (14 มี.ค. 2567)
 7.  รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (15 พ.ย. 2566)
 8.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
 9.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (15 มี.ค. 2566)
 10.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2565)
 11.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2565)
 12.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  :: ประกาศเมื่อ (10 พ.ย. 2563)
 13.  แผนการใช้เงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ค. 2563)
 14.  แผนการใช้เงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ค. 2563)
 15.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  :: ประกาศเมื่อ (30 พ.ย. 543)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน