1.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565  :: ประกาศเมื่อ (17 มี.ค. 2566)
  2.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (15 มี.ค. 2566)
  3.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2565)
  4.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (1 เม.ย. 2565)
  5.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  :: ประกาศเมื่อ (10 พ.ย. 2563)
  6.  แผนการใช้เงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ค. 2563)
  7.  แผนการใช้เงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  :: ประกาศเมื่อ (1 ก.ค. 2563)
  8.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  :: ประกาศเมื่อ (30 พ.ย. 543)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน