วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ


"ชุมชนสะอาด โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ประชาชนปลอดโรค
ชีวิตปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล
เมืองประชาธิปไตยและวัฒนธรรมยั่งยืน"

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
     แนวทางพัฒนา 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
     แนวทางพัฒนา 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
     แนวทางพัฒนา 1. พัฒนาป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
     แนวทางพัฒนา 3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ
     แนวทางพัฒนา 4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
     แนวทางพัฒนา 5. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
     แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
     แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาและจริยธรรม
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
     แนวทางพัฒนา 1. ปลูกจิตใต้สำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางพัฒนา 2. การดูแล ป้องกันพื้นที่เสี่ยงการพังทลายของดิน
     แนวทางพัฒนา 3. ปลูกจิตใต้สำนึก การดูแล ป้องกันมลพิษจากขยะ ปัญหาหมอกควัน
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     แนวทางพัฒนา 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     แนวทางพัฒนา 1. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
     แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านชุมชนตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการประชาชน
     แนวทางพัฒนา 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย


:: กิจกรรมเด่น ::
footer