:: ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ::
 1.  ประกาศแนวทางปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตฯ  :: ประกาศเมื่อ (21 มี.ค. 2566)
 2.  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 3.  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 4.  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 5.  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล  :: ประกาศเมื่อ (15 มี.ค. 2566)
 6.  ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  :: ประกาศเมื่อ (14 มี.ค. 2566)
 7.  ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 8.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน-รวม  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 9.  ประกาศเจตนารมณ์  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 10.  แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 11.  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ-ปี66  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 12.  จริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่นปี-66  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 13.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Poli  :: ประกาศเมื่อ (1 มี.ค. 2566)
 14.  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2565)
 15.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (10 ส.ค. 2565)
 16.  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร  :: ประกาศเมื่อ (10 มิ.ย. 2565)
 17.  ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นๆ (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเ  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2565)
 18.  ประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร  :: ประกาศเมื่อ (13 ม.ค. 2565)
 19.  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (13 ม.ค. 2565)
 20.  คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  :: ประกาศเมื่อ (6 ม.ค. 2565)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน