1.  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ พนักงานท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2566)
 2.  ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2566)
 3.  ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2566)
 4.  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ   :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2566)
 5.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NO   :: ประกาศเมื่อ (2 ต.ค. 2566)
 6.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  :: ประกาศเมื่อ (2 ต.ค. 2566)
 7.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล  :: ประกาศเมื่อ (22 ส.ค. 2566)
 8.  ประกาศแนวทางปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตฯ  :: ประกาศเมื่อ (21 มี.ค. 2566)
 9.  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 10.  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 11.  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (16 มี.ค. 2566)
 12.  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล  :: ประกาศเมื่อ (15 มี.ค. 2566)
 13.  ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  :: ประกาศเมื่อ (14 มี.ค. 2566)
 14.  ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 15.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน-รวม  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 16.  ประกาศเจตนารมณ์  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 17.  แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 18.  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ-ปี66  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 19.  จริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่นปี-66  :: ประกาศเมื่อ (13 มี.ค. 2566)
 20.  ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Poli  :: ประกาศเมื่อ (1 มี.ค. 2566)
 21.  ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น  :: ประกาศเมื่อ (9 ก.พ. 2566)
 22.  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (5 ต.ค. 2565)
 23.  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  :: ประกาศเมื่อ (10 ส.ค. 2565)
 24.  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร  :: ประกาศเมื่อ (10 มิ.ย. 2565)
 25.  ประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (22 ก.พ. 2565)
 26.  ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นๆ (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเ  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2565)
 27.  ประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร  :: ประกาศเมื่อ (13 ม.ค. 2565)
 28.  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (13 ม.ค. 2565)
 29.  คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  :: ประกาศเมื่อ (6 ม.ค. 2565)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน