:: แผนดำเนินงาน ::
 1.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564
 2.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 4.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 6.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 7.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564 รอบ 6 เดือน
 8.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 9.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
 10.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
 11.  รายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณพ.ศ.2562
 12.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 13.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน