:: ประกาศราคากลาง ::
 1.  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 2.  การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเพิงนากเ
 3.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2
 4.  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่า)
 5.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ศพด.ทต.ศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่)
 6.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 7.  ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 8.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 9.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องบงใต้ ม.7 เชื่อมบ้านดอนศิลา ม.8
 10.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงาการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 11.  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 12.  ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน