:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ::
 1.  สขร. เดือน กรกฎาคม 2565
 2.  สขร. เดือน มิถุนายน 2565
 3.  สขร. เดือน พฤษภาคม 2565
 4.  สขร. เดือน เมษายน 2565
 5.  สขร. เดือน มีนาคม 2565
 6.  สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 7.  สขร. เดือน มกราคม 2565
 8.  สขร. เดือน ธันวาคม 2564
 9.  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2564
 10.  สขร. เดือน ตุลาคม 2564
 11.  สขร. เดือน กันยายน 2564
 12.  สขร. เดือน สิงหาคม 2564
 13.  สขร. เดือน กรกฎาคม 2564
 14.  สขร. เดือน มิถุนายน 2564
 15.  สขร. เดือน พฤษภาคม 2564
 16.  สขร. เดือน เมษายน 2564
 17.  สขร. เดือน มีนาคม 2564
 18.  สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 19.  สขร. เดือน มกราคม 2564
 20.  สขร. เดือน ธันวาคม 2563
 21.  สขร. เดือนพฤศจิกายน 2563
 22.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 23.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 24.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 25.  สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
 26.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 27.  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 28.  สขร. เดือน เมษายน 2563
 29.  สขร. เดือน มีนาคม 2563
 30.  สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 31.  สขร. เดือน มกราคม 2563
 32.  สขร. เดือน ธันวาคม 2562
 33.  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562
 34.  สขร. เดือน ตุลาคม 2562
 35.  สขร. เดือน กันยายน 2562
 36.  สขร. เดือน สิงหาคม 2562
 37.  สขร. เดือน กรกฏาคม 2562
 38.  สขร. เดือน มิถุนายน 2562
 39.  สขร. เดือน พฤษภาคม 2562
 40.  สขร. เดือน เมษายน 2562
 41.  สขร. เดือน มีนาคม 2562
 42.  สขร. กุมภาพันธ์ 2562
 43.  สขร. เดือน มกราคม 2562
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน