1.  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563  :: ประกาศเมื่อ (14 ก.ค. 2563)
 2.  การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ ทต.ศรีโพธิ์เงิน ประจำปี  :: ประกาศเมื่อ (4 ส.ค. 2563)
 3.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2562  :: ประกาศเมื่อ (6 ส.ค. 2563)
 4.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2562  :: ประกาศเมื่อ (6 ส.ค. 2563)
 5.  รูปพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562  :: ประกาศเมื่อ (6 ส.ค. 2563)
 6.  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิืเงิน  :: ประกาศเมื่อ (6 ส.ค. 2563)
 7.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  :: ประกาศเมื่อ (28 ก.ย. 2563)
 8.  คู่มือการปฏิบัติงาน  :: ประกาศเมื่อ (22 เม.ย. 2564)
 9.  ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗  :: ประกาศเมื่อ (3 พ.ค. 2564)
 10.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 1)  :: ประกาศเมื่อ (2 ก.ค. 2564)
 11.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 2)  :: ประกาศเมื่อ (2 ก.ค. 2564)
 12.  รูปพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 1)  :: ประกาศเมื่อ (2 ก.ค. 2564)
 13.  พนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 2)  :: ประกาศเมื่อ (2 ก.ค. 2564)
 14.  มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  :: ประกาศเมื่อ (9 มิ.ย. 2565)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน