:: มาตราฐานการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน ::
 1.  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563
 2.  การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ ทต.ศรีโพธิ์เงิน ประจำปี
 3.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2562
 4.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2562
 5.  รูปพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562
 6.  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิืเงิน
 7.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 8.  คู่มือการปฏิบัติงาน
 9.  ประกาศการใช้คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามมาตรา๗
 10.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 1)
 11.  โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 2)
 12.  รูปพนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 1)
 13.  พนักงานดีเด่นประจำปี 2563 (ห้วงที่ 2)
 14.  มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน